Condițiile Generale de Afaceri ale EUROFLYREFUND Entenfellner und Partner GmbH

Următoarele condiții generale de afaceri se referă la prestațiile oferite de către societatea comercială cu răspundere limitată EUROFLYREFUND Entenfellner und Partner GmbH (secția incaso), (denumită în continuare, pe scurt, EUROFLYREFUND). Dacă aveți întrebări în legătură cu aceste condiții generale de afaceri, vă rugăm să ni le adresați în scris la adresa de e-mail: service@euroflyrefund.com sau să ne sunați la numărul nostru de Hotline, +43 7242-41151-43.

REGULI CLARE – PRIETENI BUNI: ACESTA ESTE FUNDAMENTUL PE CARE SE SPRIJINĂ ACORDUL NOSTRU

A. Temeiul juridic, precum și obiectul contractului

A.1. Temeiul juridic
Regulamentul UE Nr. 261 / 2004 al Parlamentului European din data de 14 februarie 2004 protejează și asigură drepturile pasagerilor companiilor aeriene și implică eforturi considerabile în vederea punerii în practică a revendicărilor justificate ale acestora, care în cazul persoanelor individuale conduc deseori la un final frustrant. Pe lângă conectarea la baze de date internaționale atât cu privire la condițiile meteo, precum și referitoare la datele istorice ale zborurilor este nevoie, în primul rând, și de o expertiză juridică. EUROFLYREFUND este aceea care își asumă întregul risc al suportării costurilor în acțiunea de impunere a drepturilor cuvenite dumneavoastră (obligarea companiilor aeriene la plata de despăgubiri), în condițiile în care onorariul nostru se calculează sub forma unei cote părți din despăgubirea obţinută numai în cazul finalizării acesteia cu succes. A.2. Obiectul contractului. EUROFLYREFUND vă sprijină în impunerea dreptului dumneavoastră de a primi despăgubiri, ca urmare a drepturilor care decurg din Regulamentul UE Nr. 261 / 2004, care reglementează prestațiile compensatorii și de sprijinire la care au dreptul pasagerii companiilor aeriene în situația anulării, neefectuării și întârzierii unor zboruri. Fundamentul pentru prestarea serviciilor oferite de către noi este constituit de Condițiile Generale de Afaceri (denumite în continuare CGA). Atât întreaga corespondență, cât și informațiile sunt oferite de către noi în limbile germană și engleză, cu precizarea că versiunea cu caracter de obligativitate este cea în limba germană. (Se aplică legislația austriacă, vezi H1)

B. Încheierea contractului

B.1. Modul de realizare a contractului
Prin introducerea de către dumneavoastră a datelor zborului, precum și a datelor cu caracter personal, dumneavoastră transmiteți o ofertă fermă cu privire la încheierea contractului, care va avea caracter obligatoriu în ceea ce vă privește pentru următoarele 28 de zile. Prin răspunsul transmis dumneavoastră oferta descrisă anterior este considerată ca fiind acceptată. Confirmarea cu privire la primirea datelor dumneavoastră nu constituie încă o acceptare a ofertei dumneavoastră. Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator în legătură cu dreptul legal de revocare sunt descrise în cele ce urmează, la punctul I.

C. Prestațiile și obligațiile noastre

C.1. Cuprinsul prestațiilor oferite de către Euroflyrefund
Prestația oferită de către noi constă în revendicarea despăgubirilor care vi se cuvin în conformitate cu prevederile articolului 7 al Regulamentului UE nr. 261 / 2004 şi a drepturilor auxiliare legate de acestea, precum și a eventualelor dobânzi rezultate de urmare. Nu sunt procesate alte tipuri de revendicări legate de Regulamentul privind drepturile pasagerilor companiilor aeriene sau acorduri naționale sau internaționale, sau alte prevederi legale. În special, nu oferim servicii de consiliere juridică sau de reprezentare legală, motiv pentru care nici nu datorăm prestarea unor astfel de servicii. De asemenea, nu se efectuează o evaluare anticipată sub raport juridic a drepturilor revendicate de către dumneavoastră, rolul nostru limitându-se la a determina, sprijinindu-ne exclusiv pe datele puse la dispoziție de către dumneavoastră și prin folosirea unor algoritmi proprii bazați pe prevederile legale și jurisprudența legată de Regulamentul UE nr. 261 / 2004, drepturile ce vi se cuvin în mod previzibil, pe care apoi le revendicăm în numele dumneavoastră de la companiile aeriene.

C.2. Începerea furnizării prestațiilor
Odată cu transmiterea datelor de către dumneavoastră, suntem îndreptățiți ca, fără să avem alte obligații de consultare prealabilă, să însărcinăm avocații noștri cu impunerea revendicării drepturilor ce vi se cuvin și să le retransmitem acestora datele dumneavoastră. De acest aspect este legată și mandatarea avocaților însărcinați de către noi în vederea revendicării pe cale judiciară sau extra-judiciară a drepturilor de despăgubire ce vi se cuvin, fie prin adresarea unor revendicări scrise companiilor aeriene, fie prin înaintarea unor cereri birourilor de conciliere sau inițierea unor acțiuni în justiție împotriva companiilor aeriene. În cadrul acestor activități datele dumneavoastră cu caracter personal se vor transmite și altor autorități și instituții. Odată cu acceptarea ofertei, între EUROFLYREFUND și dumneavoastră se inițiază o relație de acordare a unei împuterniciri generale. Aceasta implică, printre altele, și faptul că EUROFLYREFUND poate însărcina un avocat, în numele dumneavoastră, cu impunerea drepturilor de despăgubire ce vi se cuvin. Noi avem obligația de a vă scuti de orice fel de efort financiar legat de avocați, de cheltuielile de judecată sau de eventualele costuri legate de avocații părții adverse. Întregul risc al costurilor cu privire la impunerea drepturilor de despăgubire ce vi se cuvin faţă de compania aeriană este preluat de către noi.

C.3. Verificarea și preluarea Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră apelăm – în cazul în care este necesar – la serviciile unui avocat. Prin faptul că riscul costurilor este preluat în întregime de către noi, este la latitudinea noastră să decidem, după efectuarea verificărilor de ordin economic și juridic, dacă și în ce mod acționăm în raport cu compania aeriană pentru impunerea plății drepturilor ce vi se cuvin, precum și a cheltuielilor auxiliare. Suma la care se va ridica valoarea prestației compensatorii cuvenite este determinată de noi în funcție de informațiile actuale de care dispunem prin folosirea unor modele de calcul asistate de calculator, fără a constitui însă o informație de ordin juridic cu caracter obligatoriu.

C.4. Preluarea costurilor de către EUROFLYREFUND
Preluăm asupra noastră totalitatea costurilor legate de avocați, taxele de proces și plata experților. Pentru acoperirea acestor costuri, în situația realizării unei concilieri extrajudiciare sau judiciare cu compania aeriană, vom reține la EUROFLYREFUND onorariul nostru din suma revendicată, în vederea acoperirii costurilor cu plata avocaților, a taxelor de judecată, a taxelor paușale și a costurilor cu plata avocaților părții adverse. Excepție constituie plățile compensatorii (denumite în cele ce urmează „drepturi cuvenite pentru rambursarea cheltuielilor”); în măsura în care companiile aeriene le suportă ele însele sau sunt obligate să le suporte prin decizie judecătorească, respectivele drepturi servesc pentru acoperirea cheltuielilor finanțate în prealabil de către EUROFLYREFUND, precum și a eventualelor costuri cu avocații mandatați pentru aceasta. Într-o astfel de situație, dumneavoastră nu mai aveți dreptul la despăgubirea comisionului conform prevederilor de la punctul E1.

C.5. Cuprinsul răspunderii EUROFLYREFUND
Responsabilitatea noastră se limitează numai la cazurile de intenție sau de neglijență gravă.

D. Informațiile care trebuie furnizate de către dumneavoastră

D.1. Date complete și corecte
De regulă, companiile aeriene nu acceptă să plătească despăgubiri decât în situațiile în care sunt confruntate cu documente justificative neechivoce. Dumneavoastră aveți obligația să puneți la dispoziția EUROFLYREFUND toate datele cunoscute și de care dispuneți și să ne sprijiniți, de asemenea, în măsura în care avem nevoie, prin punerea la dispoziție a unor documente justificative precum tichete de îmbarcare, confirmări de zbor și alte acte doveditoare, pe care să le folosim pe durata derulării contractului pentru impunerea drepturilor ce vi se cuvin. Din această categorie de acte face parte și corespondența cu compania aeriană, dar și informațiile cu privire la acordurile pe care le-ați convenit cu acestea. În situațiile în care, după o a treia solicitare, ne veți refuza în continuare fără motiv punerea la dispoziție a documentelor de care avem nevoie, vom avea dreptul să reziliem raporturile contractuale în mod unilateral. În special, avem nevoie de o împuternicire generală semnată de către dumneavoastră, care să ne permită să vă reprezentăm în fața companiei aeriene. Vă transmitem o împuternicire generală gata completată, care trebuie doar să fie semnată de către dumneavoastră. Prin acceptarea acestor Condiții Generale de Afaceri, dumneavoastră certificați faptul că vă angajați să furnizați cu bună-credință EUROFLYREFUND toate informațiile și datele cu privire la zbor, și în special, că dumneavoastră înșivă sunteți titularul creanțelor în raport cu compania aeriană, că aveți dreptul să dispuneți liber de acestea și că nu ați primit din partea companiei aeriene nicio plată compensatorie în afara celor pe care ni le-ați comunicat.

D.2. Cooperare strânsă
Pe durata derulării contractului aveți obligația de a nu purta negocieri proprii cu compania aeriană fără acordul nostru explicit, să nu realizați înțelegeri cu aceasta și, în special, să nu vă asumați niciun fel de angajamente obligatorii din punct de vedere juridic față de compania aeriană. În situațiile în care compania aeriană vă va contacta, aveți obligația de a ne informa fără întârziere cu privire la aceasta.

D.3. Obligativitatea de informare
În situațiile în care primiți înscrisuri, plăți sau vouchere din partea companiei aeriene, aveți obligația de a informa fără întârziere în legătură cu aceasta EUROFLYREFUND sau pe unul din avocații care au contract cu noi. Prin asumarea raporturilor contractuale cu EUROFLYREFUND vă exprimați în mod explicit acordul că doar EUROFLYREFUND sau avocații cu care avem contract au dreptul de a încasa de la compania aeriană plata despăgubirilor cu efect de stingere a debitului acesteia.

D.4. Cesionarea creanței

Odată cu transmiterea datelor referitoare la zborul dumneavoastră vă obligați să nu cesionați și să nu ipotecați fără acordul nostru această creanță față de terțe persoane.

E. Onorariul de performanță

E.1. Onorariul de performanță EUROFLYREFUND va primi un onorariu de performanță paușal în valoare de 24 % din plata despăgubirilor efectuată de către compania aeriană (la care se adaugă 20 % taxa pe valoarea adăugată), deci în total 28,8 % din despăgubirea plătită de compania aeriană. Toate despăgubirile plătite de către compania aeriană peste plata paușală a despăgubirii, cum sunt de exemplu dobânzi sau creanțe auxiliare, se cuvin EUROFLYREFUND.

E 2. Modul de derulare a plăților
EUROFLYREFUND și avocații însărcinați de aceasta au dreptul de a deduce direct sumele descrise la punctul E.1. din plățile efectuate de către compania aeriană. Suma despăgubirii, din care a fost dedus onorariul de performanță, se va transfera în contul bancar indicat de către dumneavoastră sau vi se va achita în numerar la sediul EUROFLYREFUND, sau vă va fi expediată prin intermediul unui prestator specializat în transferuri monetare, nominalizat de către dumneavoastră în mod explicit, în vederea efectuării plății pe numele dumneavoastră. Prin indicarea unui număr de cont bancar, certificați faptul că aveți dreptul de a dispune de respectivul cont bancar. Costurile transferului bancar în zona de plăți în Euro SEPA se suportă de către EUROFLYREFUND. Costurile transferului monetar se suportă de către dumneavoastră. În situațiile în care transferul bancar se efectuează într-un cont precizat în mod greșit de către dumneavoastră, obligația de plată a EUROFLYREFUND se consideră ca fiind îndeplinită.

E.3. Plăți directe ale companiilor aeriene

În situația în care primiți din partea companiei aeriene o despăgubire directă sub formă de plată în numerar sau de vouchere, aveți obligația să transferați într-un interval de maximum 14 zile onorariul de performanță, conform decontului nostru, către EUROFLYREFUND.

E.4. Dobânzi și rambursare de costuri
Eventualele dobânzi de întârziere plătite de către compania aeriană se cuvin în totalitate EUROFLYREFUND.

F. Protecția datelor

F.1. Prevederi legale privind protecția datelor
Datele dumneavoastră se folosesc și se procesează de către noi exclusiv în conformitate cu prevederile stricte ale Legii cu privire la protecția datelor. Noi respectăm firește toate prevederile prevăzute de către legislația din Austria cu referire la protecția datelor.

F.2. Stocarea necesară a datelor Pentru ca să beneficiați de serviciile oferite de către noi este necesar să ne transmiteți atât datele dumneavoastră personale, cât și datele referitoare la zborul dumneavoastră. Acestea se stochează de către noi și sunt procesate de angajații noștri și de avocații cu care avem contract. Noi tratăm și protejăm toate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și datele conexe referitoare la zborul dumneavoastră în conformitate cu prevederile stricte ale Legii privind protecția datelor din Austria. În sensul acestor directive stricte privind protecția datelor, EUROFLYREFUND adoptă măsurile adecvate din punct de vedere organizatoric și tehnic pentru a vă proteja datele împotriva pierderii sau furtului. Datele dumneavoastră sunt stocate de către EUROFLYREFUND numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru utilizarea serviciilor noastre și le șterge după efectuarea prestațiilor convenite prin contract, în măsura în care aceasta nu contravine respectării unor termene obligatorii de natură fiscală. Numai în cazul în care ați optat explicit pentru serviciul nostru de informare datele necesare pentru derularea acestuia vor rămâne stocate.

F.3. Nu se transmit date în scopuri publicitare
Fără acordul dumneavoastră explicit nu se vor transmite datele dumneavoastră unor terțe persoane, în special în scopuri publicitare (newsletter, corespondență publicitară etc.). Doar în situațiile în care pentru prestarea serviciilor de către EUROFLYREFUND acest lucru se dovedește necesar, datele vor fi transmise avocaților cu care avem contract. Noi folosim datele dumneavoastră exclusiv în scopul revendicării drepturilor ce vi se cuvin și nu dăm aceste date mai departe unor terțe persoane.

F.4. Dreptul la informare și dreptul de ștergere a datelor dumneavoastră
În calitate de utilizatori ai ofertei de internet a EUROFLYREFUND aveți dreptul să primiți cu titlu gratuit, oricând, informații cu privire la datele dumneavoastră personale care sunt stocate de către noi și să și solicitați oricând, ștergerea gratuită a acestora, în măsura în care nu există creanțe deschise dintr-o relație contractuală anterioară. Solicitările cu privire la aceasta se vor transmite în scris, prin e-mail sau pe cale poștală, la următoarele adrese: service@euroflyrefund.com sau EUROFLYREFUND Entenfellner und Partner GmbH, Reitingerstraße 7 4600 Thalheim bei Wels.

F.5. Linkuri cu alte pagini de internet
EUROFLYREFUND nu preia niciun fel de responsabilitate cu privire la comportamentul respectivelor pagini de internet față de vizitatori pentru niciunul din linkurile care nu se află în mod nemijlocit într-o relație guvernată de legea privind dreptul societăților

Model de formular de reziliere

Puteți, însă nu sunteți obligat, să folosiți acest formular de reziliere pentru rezilierea dumneavoastră.